KAPUNYITÁS, 2008

Írta: leveltar
2009.06.23. 12:08
kisebb betű nagyobb betű e-mailben elküld nyomtatás
Facebook Tweeter iwiw RSS

Szeptember 8-án hétfőn ünnepélyes keretek között nyílt meg a Veszprém Megyei Levéltár fiókintézménye Pápán. A fél 10-kor kezdődött ünnepségen Gorjanac Radojka, az Oktatási és Kulturális Minisztérium levéltári ügyekért felelős főosztályvezető-helyettese a szakma, dr. Kontrát Károly országgyűlési és önkormányzati képviselő pedig a város nevében köszöntötte a megjelenteket.


Mindketten hangsúlyozták, hogy a beruházás csak az intézménynek helyet adó város, a fenntartó megyei önkormányzat, a kormányzat, valamint a szakma összefogása révén valósulhatott meg. Kuti Csaba, a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének tagja mint a beruházás idején annak vezetője a megyéért végzett munka folyamatosságának szükségességét emelte ki beszédében.
Az intézményt Talabér Márta, a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének alelnöke adta át. A város, s különösen annak múltja iránt érdeklődő lakói egy új, eddig a város közéletéből hiányzó intézményt vehetnek birtokba. A második világháborút követően bekövetkezett iratpusztulások többszörösen is érintették a települést. Mind Pápa város levéltára, mind a birtokos Esterházyak iratanyaga súlyos károkat szenvedett, alig pótolható veszteségeket okozva ezzel a múlt kutatóinak. Az a tény, hogy immár helyben kutathatóak a városnak és környékének írott emlékei, reménység szerint újabb kutatásra, forrásfeltárásra csábítja majd az érdeklődőket.
A megjelentekkel Somfai Balázs, a Pápai Levéltár vezetője ismertette az intézmény előtörténetét, az itt őrzött forrásanyagot, s felhívta a figyelmet a hagyatékokból, magángyűjteményekből származó források értékére, s levéltárba kerülésük, megőrzésük fontosságára.
A megnyitó ünnepség ezt követően a levéltár épületében folytatódott. Somfai Balázs vezetésével a megjelentek bejárták az épületet, s személyesen is megismerkedhettek az iratanyaggal, megtekintették a raktárakat, a kutatótermet. A program zárásaként pezsgő és pogácsa várt minden résztvevőt a előadóteremben, ahol lehetőség nyílt a beszélgetésre, a levéltár munkatársaival való közvetlen kapcsolatteremtésre.
 
Gondolatok a 2008. szeptember 8-án elhangzott ünnepi beszédekből:
 
Gorjánác Rádojka minisztériumi főosztályvezetőhelyettes:
A levéltári célú építkezés mindig országos jelentőséggel bír: ha rövid időre is, de felhívja a figyelmet a nemzeti identitás megőrzésének, a történelmi múlt megismerésének elsődleges forrásául szolgáló, a kulturális örökség részét képező pótolhatatlan levéltári dokumentumok megőrzésének és folyamatos gyarapításának felelősségére. Felelősségre és tiszteletre az elődökkel szemben, valamint felelősségre az utókor iránt.
Hangsúlyozni szükséges: a levéltári dokumentumok nélkülözhetetlenek az állami és önkormányzati szervek működésének folyamatossága és a jogbiztonság, valamint a demokratikus elvekre épülő állam társadalmi kontrollja szempontjából. Nem hagyhatjuk továbbá figyelmen kívül az állampolgári jogok biztosításában és érvényesítésében betöltött rendkívül lényeges szerepüket sem. Itt jegyzem meg, hogy az Európai Unió tagországaiban ez utóbbi funkciók rohamos felértékelődésének, s a levéltári tevékenység ezzel összefüggő nagyarányú fejlesztésének vagyunk tanúi. A levéltárak szerepe a jogállamiság követelményeinek megfelelően változik, presztízsét részben a politikai döntéshozatal, részben a közigazgatás folyamatos és szakszerű működtetésének szempontjai határozzák meg. Méltán nevezhetjük tehát a levéltárat a jogállam egyik alapintézményének is. Egyén és társadalom, állampolgár és közösség egyaránt használhatja.

Talabér Márta megyei alelnök:
Manapság szinte minden elsőbbséget élvez a kultúrával, a tudománnyal szemben. Ennek a területnek - itt a levéltári munkára gondolok - nagyon sok ember szemében nincs haszonelvűsége. Vélhetően azért, mert nincsenek tisztában ennek az intézménynek a jelentőségével. A múltunk és jelenünk kerül itt biztos, avatott kezekbe, feldolgozásra és így válik szellemi örökségünk részévé.
A levéltárak funkciója kettős. Egyrészt őrzik a történeti értékű írott forrásokat, másrészt pedig az iratokban rögzült információkat hozzáférhetővé teszik.
Ma Pápa közössége gazdagodik, de rajta keresztül a kistérség, a megye és az ország is.

Somfai Balázs főlevéltáros:
Életünk, történelmünk, sorsfordulóink jól szimbolizálhatók jelképek által. A Pápa város históriáját emblematikusan jelképező 44 kötetnyi protokollum (az 1794 és 1922 közt kelt városi jegyzőkönyvek hiányos sorozata), miután háború alatti befalazásából előbukkant, 1964-ben került a megyei levéltárhoz, Veszprémbe; és épp két hete: augusztus 25-én tért vissza ide, Pápára. 44 kötet 44 évnyi másutt-tartózkodás után...
Metaforák, jelek és jelképek között élünk. A címer is egyfajta szabatos jelkép. A megyei levéltárnak régóta van címere, melynek zöld-fehér színei Veszprém megyére, a vöröshegyű aranytoll a történelemre, plusz az írásbeliségre utalnak.

A levéltár igazgatója úgy gondolta, kapjon a pápai fiókintézmény is címert, az egész intézmény címerének valamely módosításával. Elkészült hát a fióklevéltár címere, amely a klasszikus címerpajzson egy kisebb ezüstpajzsba foglalva két, egymással viaskodó kígyót ábrázol. A viaskodó kígyópárnak, mint címertani elemnek mély filozófiai jelentése van: a jó és a rossz, bűn és erény, áldás és ártalom örök kettősének és párharcának képszerű emlékeztetője. S mind ilyen, kortalan - a XXI. században is aktuális. Jószándékú ember számára nem kétséges, hogy melyik eszmének kell győznie.

Tisztelt Ünneplő Közönség!
A mai nap még az ünnepé, de holnaptól..., ahogyan már mondjuk is magunkban, jönnek a szürke hétköznapok. Ünnepi köszöntőm végén mi más következhetne, mint ami egy rendes középkori oklevél végén is áll: az eszkatokollum, az apprekáció, vagyis a zárófohász.
Gondolva a vármegyei levéltár hányattatásaira, a Pápa városi levéltár csaknem végzetes sorsára, különösen a háborús pusztulásaira, kérjük az Egek Urát, hogy áldja meg ezt a levéltárat, épületét, anyagát, dolgozóit, egész tevékenységét, és oltalmazza meg az elemi csapásoktól, az ármánytól és minden emberi gonoszságtól az idők végezetéig. Azért, hogy valóban így legyen, tegyünk érte mi magunk is mindannyian.