A Levéltári törvény értelmében fennálló kutatási korlátozások

Írta: leveltar
2009.06.02. 08:46
kisebb betű nagyobb betű e-mailben elküld nyomtatás
Facebook Tweeter iwiw RSS

4.1. A Levéltári törvény 22. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében a Levéltárban őrzött, 1990. május 1-jét követően keletkezett dokumentumok a keletkezés naptári évétől számított harminc éven túl kutathatók.

4.2. A Levéltári törvény 23. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében a Szabályzat 4.1. pontjában meghatározott dokumentumok közül a belső használatra készült, valamint a döntéselőkészítést tartalmazó levéltári anyagban folytatható kutatást az átadó szerv hozzájárulásával a Levéltár engedélyezi. Jogutód nélkül megszűnt szerv levéltári anyagában a kutatást a Levéltár engedélyezi. A kutatni kívánt levéltári anyagra vonatkozó hozzájárulás beszerzése a kutatni szándékozó személy feladata. A kutatás engedélyezése a hozzájárulás megléte esetén automatikus, azonban az a 4.3. pontban meghatározottak figyelembe vételével történik.

4.3. A Levéltári törvény 24. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében ha törvény másként nem rendelkezik, a személyes adatot tartalmazó levéltári anyag az érintett halálozási évét követő harminc év után válik bárki számára kutathatóvá. A védelmi idő, ha a halálozás éve nem ismert, az érintett születéstől számított kilencven év, ha pedig a születés és a halálozás időpontja sem ismert, a levéltári anyag keletkezésétől számított hatvan év. A védelmi idő lejárta előtt is kutatható a levéltári anyag, amennyiben

  1. a kutatás — a kérelmező költségére — anonimizált másolattal is megvalósítható;

  2. a kutatáshoz az érintett, illetőleg annak halálát követően bármely örököse vagy hozzátartozója a kutató kérésére írásban hozzájárult a kutatás célja szerinti felhasználás elfogadásáról, valamint a személyes adatokat tartalmazó iratok másolhatóságáról;

  3. a kutatásra tudományos célból van szükség és a 4.1. és a 4.4. pontokban meghatározott feltételek teljesülnek — a 4.(3) és (4) bekezdésben meghatározott követelményeknek eleget tesz.

4.4. A Levéltár a 4.3. c) pontban foglalt tudományos célú kutatást abban az esetben engedélyezi, ha a kutató

  1. csatolja egy tudományos kutatást rendeltetésszerűen végző, közfeladatot ellátó szervnek — a kutató részletes kutatási terve alapján megadott — támogató állásfoglalását. A kutató a Levéltár kutatószolgálatán köteles bemutatni részletes kutatási tervét, amely alapján a támogató állásfoglalást megkapta és

  2. írásos nyilatkozatban vállalja, hogy a megismert és kigyűjtött személyes adatokat az Adatvédelmi törvény 32. §¬ában meghatározott módon kezeli és használja fel, továbbá az írásos nyilatkozatban megjelöli az adatkezelés helyét.

4.5. A Levéltári törvény 25. § (2) b) pontjában foglaltak értelmében a Levéltár nem engedélyezi a kutatást abban a köziratnak nem minősülő levéltári anyagban, amely az átadó szerv vagy természetes személy által meghatározott feltételek alapján még nem kutatható.

5. További kutatási korlátozások

5.1. A Levéltári törvény 24. § (1) bekezdése értelmében törvény bizonyos sajátos irategyüttesek esetében a 4.3. pontban idézettől eltérő védelmi időt határozhat meg.

5.2. Eltérő szabályok vonatkoznak az anyakönyvi iratokra. Ezek tekintetében az anya­köny­vek­ről, a házasság­kö­té­si eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet, valamint az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 6/2003. (III.2.) BM rendelet rendelkezései az irányadók. Fenti jogszabályokban foglaltak értelmében az anyakönyvi nyilvántartások nem kutathatók.

5.3. Eltérő szabályok vonatkoznak a minősített iratokra, ezek tekintetében a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény rendelkezései az irányadók.

5.4. Eltérő szabályok vonatkoznak az üzleti és banktitkot tartalmazó iratokra, ezek tekintetében a hitelintézetekről és üzleti vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadók

 

 

 

Egyéb jogszabályok értelmében fennálló kutatási korlátozások