A VESZPRÉM MEGYEI LEVÉLTÁR KUTATÓTERMI SZABÁLYZATA

Írta: leveltar
2009.06.02. 08:44
kisebb betű nagyobb betű e-mailben elküld nyomtatás
Facebook Tweeter iwiw RSS

A közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak tevékenységével összefüggő szakmai követelményekről szóló 10/2002. (IV. 13.) NKÖM rendelet 46. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján — figyelembe véve a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló, többször módosított 1995. évi LXVI. törvényben [a továbbiakban: Levéltári törvény] és a már hivatkozott 10/2002. (IV. 13.) NKÖM rendelet [a továbbiakban: Rendelet] 44–48. §-ában foglaltakat, valamint a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény [a továbbiakban Adatvédelmi törvény] rendelkezéseit — a Veszprém Megyei Levéltár [a továbbiakban: Levéltár] igazgatója a Levéltár Kutatótermi Szabályzatát [a továbbiakban: Szabályzat] az alábbiak szerint fogalmazza meg:

 

A szabályzatban megemlített letölthető dokumentumok (kérőlapok, igénylő lapok) ezen link alatt elérhetők!

 

I. Általános rendelkezések

 

1. A Szabályzat célja és hatálya

1.1. A Szabályzat a Levéltár Kutatási Szabályzatának 2. számú mellékletét képezi.

1.2. A Szabályzat egyaránt vonatkozik a Levéltár veszprémi székhelyén, valamint Pápai Levéltárában folyó kutatásokra.

1.3. A Szabályzat célja, hogy a hatályban lévő jogszabályokkal összhangban szabályozza a Levéltár Kutatási Szabályzatában foglaltak gyakorlati megvalósulását.

1.4. A Szabályzat hatálya kiterjed mindenkire, aki a Levéltár által kiadott érvényes látogatói jegy birtokában a Levéltár által őrzött iratanyagban kutatást végez vagy ebbéli szándékát a Levéltár kutatószolgálatán bejelenti.

 

II. A levéltári kutatás feltételei és helye

 

2. A levéltári kutatás személyi feltételei

A Levéltár által őrzött iratanyagban az folytathat kutatást, aki a Levéltár Kutatási Szabályzatában foglalt feltételeknek megfelel és érvényes látogatói jeggyel rendelkezik.

 

3. A levéltári kutatás helye, a Levéltár által őrzött iratanyag kutatási célú kölcsönzése

3.1. A Levéltár által őrzött iratanyagban a Levéltár által fenntartott kutatóteremben, a kutatószolgálat nyitva tartási idején belül végezhető kutatás.

3.2. Kutatási célból a Levéltár által őrzött eredeti iratanyag kölcsönzésére nincs lehetőség. Kölcsönzési kérelmet a Levéltár már rendelkezésére álló másolattal (pl. mikrofilm), vagy a kérelmező költségére elkészített másolattal teljesít.

3.3. Mikrofilm kölcsönzésére kizárólag írásbeli kérelemre, a Levéltár igazgatójának egyedi elbírálása alapján van lehetőség. A kölcsönzési kére­lem­hez mellékelni kell a kérelmező lakhelye szerint illetékes köz-, vagy nyilvános magán­le­vél­tár vezetőjének nyilatkozatát, amelyben a kölcsönzést támogató levéltár vezetője vállalja, hogy a kutatás végzésének céljából a kölcsönzést lebonyolítja; annak minden költségét és fele­lős­ségét a kölcsönvevő intézmény magára vállalja; a kölcsönvett iratanyag kutatását saját kutatótermében kutatótermi szabályzatában folglatak megtartásával a kutató részére biztosítja.

 

4. A Levéltár által fenntartott kutatótermek és nyitva tartásuk

 

5. A Levéltár telephelyein őrzött iratanyagok kutatása

5.1. A Levéltár veszprémi székhelyén őrzött iratanyagokat a veszprémi kutatótermében, a Pápai Levéltárában őrzött iratanyagokat pedig a pápai kutatótermében lehet kutatni.

5.2. Indokolt esetben írásbeli kérelemre a Levéltár igazgatója engedélyezheti iratanyag kutatási célból egyik telephelyről a másikra történő szállítását. A kérelemhez csatolni kell Veszprémbe történő szállítás kérelmezése esetén a kutatószolgálati csoportvezető, Pápára történő szállítás kérelmezése esetén pedig a Pápai Levéltár vezetőjének támogató állásfoglalását. Az iratanyag el- és visszaszállításának költsége minden esetben a kérelmezőt terheli.

5.3. Az 5.2. pontban említett esetben, amennyiben már meglévő másolattal teljesíthető a kutatói kérés, a kérések engedélyezését — a folyamatban lévő kutatások figyelembevételével — a kutatószolgálati csoportvezető, illetve a Pápai Levéltár vezetője engedélyezi. Az el- és visszaszállítással kapcsolatban felmerülő költségek a kérelmezőt terhelik.


III. A Levéltári által őrzött iratanyag kutatótermi használatának rendje

 

6. A kutatóterem használatának feltételei

6.1. A kutatóterem használatához a ruhatár igénybevétele kötelező. A kutatóterembe sem kabátot, sem táskát nem lehet bevinni.

6.2. A kutatóteremben a kutató által használható eszközök:

a)       íróeszköz (iratok esetében csak ceruza, mikrofilmek esetében toll is)

b)       radír

c)       hordozható számítógép

d)       az adatok jegyzeteléséhez papír

e)       digitális fényképezőgép (fotójegy vásárlása esetén)

6.3. A kutatás folytatásához szükséges nyomtatott könyv a kutatóterembe bevihető, a kutatás megkezdése előtt, valamint a kutatóteremből történő távozás alkalmával azonban be kell mutatni a kutatószolgálat munkatársának.

6.4. Kéziratok, jegyzetek, félreértésre okot adó dokumentumok (eredeti iratok, fényképek, stb.) nem vihetők be és nem használhatók a kutatóteremben, kivéve a kutatás folytatásához szükséges saját feljegyzéseket. Bármely más dokumentum csak kivételesen, a kutatás eredményes folytatásához feltétlen szükséges esetben, a kutatószolgálati csoportvezető vagy a Pápai Levéltár vezetője előzetes írásos engedélye alapján vihető be és használható a kutatóteremben.

6.5. A kutatóterem rendjét zavaró eszközök, különösen hangforrások (mobiltelefon, walkman) nem használhatók a kutatóteremben.

6.6. A kutatóterem használtára is vonatkoznak a Levéltár Házirendjének szabályai. Nem szabad a kutatóteremben dohányozni, étkezni, folyadékot fogyasztani és a kutatótársakat munkájukban bármely módon zavarni.

6.7. Étkezésre (kizárólag előre elkészített szendvics fogyasztására), valamint ital fogyasztására Veszprémben a kutatóterem előterében elhelyezett asztalnál van lehetőség. Hozott vagy rendelt melegételt a kutató a Levéltár területén — megfelelő infrastruktúra hiányában — nem fogyaszthat.

 

7. A kutatás előkészítése

7.1. A Levéltár a kutatószolgálati munka jobb szervezhetősége, valamint a kutatók érdekében lehetőséget biztosít a kutatószolgálatára történő előzetes bejelentkezésre telefonon és elektronikus levélben (Veszprém: 88/887-200, kutato@veml.hu; Pápa: 89/511-140 papa@veml.hu).

7.2. Az egyeztetett időpontban érkező kutatók kiszolgálása elsőbbséget élvez a be nem jelentkezett kutatók kiszolgálásával szemben. Abban az esetben, ha a kutatóterem valamennyi kutatóhelye foglalt, az előzetesen be nem jelentkezett kutatók csupán a felszabaduló helyeken, bejelentkezett kutató érkezéséig végezhetik munkájukat.

7.3. A levéltári anyagban történő kutatás megkezdése előtt, lehetőség szerint a látogatói jegy kiállításakor, illetve a kutatás tárgyára vonatkozó információk (kutatási kérelem) kutató általi megadásakor a kutatószolgálat munkatársa vagy a kutatni kívánt iratanyag referense tájékoz­tatja a kutatót a kutatás megkezdéséhez szükséges ismeretekről, a kutató rendelkezésére bocsátja az iratanyaghoz készített segédleteket, szükség esetén felvilágosítással szolgál a segédletek használatának módjáról és tartalmáról, egyezteti a kutatóval a kutatás ütemtervét.

 

8. A kutatás megkezdése

9. A kutatás menete

10. A kutatásra kiadott anyag veszélyeztetése, megrongálása

11. A kutatás befejezése, az iratanyag visszaadása

12. Levéltári anyag közlése, hivatkozás a felhasznált levéltári anyagra

13. A kutatók által igénybe vehető szolgáltatások

 

 

IV. Záró rendelkezések

 

14. Mellékletek

  1. Kutatótermi díjszabás

 

15. Hatályba lépés

Jelen Szabályzat a Levéltár Kutatási Szabályzatával egyidejűleg lép hatályba, és visszavonásig érvényes.

 

 

Veszprém, 2010. május 1.

                                                                                                                Hermann István

                                                                                                                     igazgató