A VESZPRÉM MEGYEI LEVÉLTÁR KUTATÁSI SZABÁLYZATA

Írta: leveltar
2009.06.02. 08:42
kisebb betű nagyobb betű e-mailben elküld nyomtatás
Facebook Tweeter iwiw RSS

A közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak tevékenységével összefüggő szakmai követelményekről szóló 10/2002. (IV. 13.) NKÖM rendelet 44. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján — figyelembe véve a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló, többször módosított 1995. évi LXVI. törvény [a továbbiakban: Levéltári törvény] 22–26. §-ában, a már hivatkozott 10/2002. (IV. 13.) NKÖM rendelet [a továbbiakban: Rendelet] 44–46. §-ában foglaltakat, valamint a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény [a továbbiakban Adatvédelmi törvény] rendelkezéseit — a Veszprém Megyei Levéltár [a továbbiakban: Levéltár] igazgatója a Levéltár Kutatási Szabályzatát [a továbbiakban: Szabályzat] az alábbiak szerint fogalmazza meg:

 

I. Általános rendelkezések

 

1. A Szabályzat célja és hatálya

1.1. A Szabályzat célja, hogy a hatályban lévő jogszabályokkal összhangban szabályozza a Levéltár őrizetében lévő iratokhoz való hozzáférést, s ezáltal lehetőséget biztosítson mindenki számára a — nemzeti, helyi, családi és személyes — múlt feltárására, megismerésére.

1.2. A Szabályzat hatálya kiterjed minden, a Levéltár őrizetében lévő anyagban történő kutatási szándékát kutatási kérelem benyújtásával bejelentő természetes személyre.

 

II. Kutatási jogosultság

 

2. Kutatási jogosultság és megszerzése

2.1. A Levéltári törvény 22. § (1) bekezdése értelmében a kutatni kívánt téma megjelölését tartalmazó kérelem benyújtását követően bármely természetes személy ingyenesen folytathat levéltári kutatásokat.

2.2. A kutatási kérelmet a Levéltár által rendszeresített elektronikus formanyomtatvány kitöltésével kell benyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell

a)       a kutatni kívánt téma megjelölését;

b)       a kutatni kívánt időszak határait;

c)       a kutatás célját.

2.3. A kutatási kérelem kitölthető

a)       személyesen a Levéltár kutatószolgálatán (Veszprém Török Ignác utca 1., illetve Pápa, Széchenyi István utca 20.);

b)       interneten keresztül a Levéltár honlapján (www.veml.hu) (kizárólag valós e-mail-cím megadásával).

2.4. A kutatni kívánt téma változása esetén új kutatási kérelmet kell leadni. Az egy időben leadható kutatási kérelmek száma korlátozva nincs, ugyanakkor a megfogalmazott kutatási célok és előzetes ütemtervek ismeretében a Levéltár kérheti a kutatási kérelmek egyeztetését a kutatótól.

2.5. A kutatási kérelem benyújtásával párhuzamosan a Levéltár a Levéltári törvény 22. § (3)  és (4) bekezdése értelmében nyilvántartásba veszi és kezeli a kérelmező személyazonosító adatait és lakcímét. Az adatok valódiságát a kérelmezőnek megfelelő dokumentumok bemutatásával kell igazolnia. A látogatói jegy kiadásához szükséges személyazonosító adatok:

a)       név (születési név is)

b)       anyja neve

c)       születési hely, idő

d)       állampolgárság

e)       személyazonosság igazolására szolgáló okmány típusa és száma (személyi igazolvány, útlevél, új típusú jogosítvány, diákok esetében elfogadható a diákigazolvány is)

f)         állandó lakcím

2.6. A Levéltár statisztika készítése céljából további adatokat is kér a látogatói jegyet kérelmezőtől, azonban ezek megadása nem feltétele a látogatói jegy kiadásának:

a)       munkaerőpiaci besorolás (diák, aktív dolgozó, munkanélküli, nyugdíjas)

b)       foglalkozás (diákoknál iskolatípus vagy/és szak)

c)       munkahely (diákoknál iskola) megnevezése

2.7. A Levéltár a gördülékenyebb kapcsolattartás végett egyéb elérhetőségi adatokat is kér a látogatói jegyet kérelmezőtől, azonban ezek megadása nem feltétele a látogatói jegy kiadásának:

a)       telefonszám (lehetőleg mobiltelefon);

b)       e-mail-cím;

c)       a kutatás előzetes ütemterve.

2.8. A Levéltár a kérelem benyújtását és a 2.5. pontban meghatározott személyazonosító adatok nyilvántartásba vételét követően látogatói jegyet állít ki a kérelmező részére. A Levéltár által kibocsátott látogatói jegy tárgyév december 31-éig érvényes, érvényességének időtartama azonban korlátlan számban meghosszabbítható.

2.9. A kérelmező a látogatói jegy átvételekor aláírásával nyilatkozik a kutatásra vonatkozó, bevezetőben említett jogszabályok, valamint a Levéltár kutatásra vonatkozó belső szabályzatainak és Házirendjének ismeretéről, megadott személyazonosító adatainak valódiságáról. Az említett jogszabályok és szabályzatok hatályos szövege a kutatóteremben és a Levéltár honlapján is megtalálható.

2.10. A Levéltárban kutatást folytatni kizárólag a Levéltár által kiállított érvényes látogatói jegy birtokában lehet

 

3. A látogatói jegy kiállításának megtagadása és a már kiadott látogatói jegy visszavonása

3.1. A Levéltár megtagadja a látogatói jegy kiadását, vagy visszavonja a már kiadott látogatói jegyet, amennyiben

a)       a kérelmező felszólításra sem adja meg a jelen Szabályzat 2.2. vagy 2.5. pontjában foglalt adatokat, vagy nem nyilatkozik jelen Szabályzat 2.9. pontja szerint a kutatás feltételeinek megismeréséről;

b)       a kérelmező a jelen Szabályzat 2.2. vagy 2.5. pontjában foglalt adatok közlésekor valótlan adatok megadásával megkísérli félrevezetni a Levéltárat;

c)       a kutató a kutatás során, vagy a kutatás szüneteiben a Levéltár épületében tartózkodva megsérti a jelen Szabályzat 2.9. pontjában hivatkozott jogszabályok és szabályzatok rendelkezéseit.

3.2. Figyelembe véve  a Levéltár által őrzött anyag egyedi és pótolhatatlan jellegét, a 3.1. pont c) pontjában foglaltakat nem csupán a jogszabályok és szabályzatok tényleges megsértése esetén kell megvalósultnak tekinteni (pl. levéltári anyagban történő károkozás esetén, stb). A megsértésre irányuló nyilvánvaló szándék önmagában kimeríti a c) pontban foglaltakat (pl. előkészület a levéltári anyag szándékos megrongálására; gondatlanság esetén a veszélyeztető körülmények elhárítását célzó felszólítás figyelmen kívül hagyása, stb.).

3.3. A látogatói jegy kiállításának megtagadásáról, valamint a látogatói jegy visszavonásáról a Levéltár kutatószolgálati csoportvezetője dönt. Döntéséről írásban köteles tájékoztatni az érintettet, valamint a Levéltár igazgatóját.

3.4. A mennyiben a látogatói jegy visszavonására 3.1. pont c) pontja értelmében kerül sor, a kutatószolgálat munkatársai kötelesek jegyzőkönyvet felvenni az esetről, amelyben fel kell tüntetni

a)       az érintett kutató nevét;

b)       a jegyzőkönyvezés dátumát;

c)       az esemény leírását (szükséges esetén fényképekkel is dokumentálva a károkozást);

d)       az esemény megtörténtének időpontját;

e)       a jegyzőkönyvvezető levéltári (kutatószolgálati) munkatárs nevét és aláírását;

f)         két tanú nevét, személyazonosításra alkalmas adatait, aláírását.

A jegyzőkönyv felvétele során lehetőséget kell biztosítani az érintett kutatónak arra, hogy a jegyzőkönyvben foglaltakhoz észrevételt fűzzön.

3.4. A kutatószolgálati csoportvezető döntésével kapcsolatban az érintett a Levéltár igazga­tó­já­hoz fordulhat jogorvoslatért. A döntés felülvizsgálatát a Levéltár igazgatójának az érintettek meghallgatásával, jegyzőkönyv felvétele mellett öt munkanapon belül kell megtennie. A felülvizsgálat eredményéről az igazgató a feleket írásban értesíti.

3.5. A látogatói jegy kiadásának a 3.1. a) pontban foglaltak miatt történő megtagadása esetén, amennyiben a kérelmet benyújtó a feltételeknek eleget tesz, a Levéltár a látogatói jegyet köteles kiadni a kérelmező részére.

3.6. Amennyiben a kutató a kutatásra kiadott levéltári anyag rendjét vélelmezhetően nem szándékosan bontotta meg vagy/és fizikai épségét vélelmezhetően nem szándékosan károsí­totta meg, a kutatószolgálat munkatársa a károkozás észlelésekor, legkésőbb az iratanyag visszavételekor történő ellenőrzéskor felszólítja a kutatót a kár megszüntetése. Ez történhet

a)       a levéltári anyag rendjének kutató általi helyreállításával;

b)       a levéltári anyag rendjének a Levéltár általi helyreállításával;

c)       a levéltári anyag szakember által történő restaurálásával.

A károkozás megszüntetésének módját a károkozás nagyságrendjének figyelembevételével a Levéltár kutatószolgálati csoportvezetője határozza meg. A b) és c) pontban foglaltak esetén a károkozás megszüntetéséhez kapcsolódó minden költség az érintett kutatót terheli. Kérőlap leadására, s levéltári anyag újbóli kiadására a kutatórészére kizárólag a kár megszüntetését és a felmerülő költségek megtérítését követően kerülhet sor. Az érintett kutatónak lehetősége van ugyanakkor arra, hogy kérje a felmerülő költségek Levéltár általi előzetes becslését, s amennyiben a becsült összeget a Levéltár részére befizeti, megkezdett kutatását folytathatja. Ez esetben azonban sem a Levéltárnak, sem az érintett kutatónak anyagi követelése nem lehet a másik fél felé a kár megszüntetését követően, a valós költségek ismeretében. Amennyiben a kutató a kár okozását a felszólítás ellenére sem hagyja abba vagy/és az okozott kár helyre­állítását megtagadja a 3.7. pontban meghatározottak szerint kell eljárni.

3.7. Amennyiben a látogatói jegy visszavonására a kutatásra kiadott levéltári anyag rendjének szándékos megbontása miatt került sor, a látogatói jegy újbóli kiadásának feltétele a levéltári anyag rendjének helyreállítása. A levéltári anyag rendjének szándékos megbontása esetében kizárólag a Levéltár jogosult a rend helyreállítására, amelynek minden költségét az érintett kutató köteles fedezni. Ilyen esetben a látogatói jegy visszavonása és újbóli kiállítása között minimum 30, maximum 180 napnak kell eltelnie. A visszaadás napját a Levéltár igazgatója határozza meg a károkozás súlyosságának figyelembe vételével, s arról írásban értesíti az érintett kutatót. Amennyiben a kutató a helyreállítás költségeit nem téríti meg, részére látogatói jegy nem adható ki, s a Levéltár mérlegeli polgári peres eljárás lehetőségét.

3.8. Amennyiben a látogatói jegy visszavonására a kutatásra kiadott levéltári anyag fizikai épségének szándékos megkárosítása miatt került sor, a Levéltár hivatalból rendőrségi eljárást kezdeményez. Ilyen esetben a látogatói jegy újbóli kiadására a rendőrségi eljárás befejezését és az okozott kár megtérítését követően kerülhet sor, a látogatói jegy visszavonását követő minimum 180 nap elteltével. A visszaadás napját a Levéltár igazgatója határozza meg a károkozás súlyosságának figyelembe vételével, s arról írásban értesíti az érintett kutatót. Amennyiben a kutató a helyreállítás költségeit nem téríti meg, részére látogatói jegy nem adható ki.

3.9. A 3.8. pontban meghatározott esetben a Levéltár igazgatója a rendőrségi eljárás befejeztével annak eredményéről írásban tájékoztatja az ország levéltárait.

3.10. Amennyiben a levéltári anyag fizikai épsége a károkozás következtében visszafordít­hatat­lanul károsult, vagy a levéltári anyag megsemmisült, az érintett kutató köteles a levéltári anyag eszmei értékét megtéríteni a Levéltár részére. Az adott levéltári anyag eszmei értékét a Levéltár igazgatója által felkért három tagú szakmai bizottság határozza meg a hazai irataukciókon kialakult piaci árak figyelembe vételével. A szakmai bizottság tagja hivatalból az érintett levéltári iratanyag referense. A szakmai bizottság legalább egyik tagjának más önkormányzati levéltárban dolgozó szakembernek kell lennie.

3.11. Amennyiben a látogatói jegy visszavonására egyéb, a kutatásra vonatkozó, illetve a Házirendben meghatározott szabályok megsértése miatt került sor, a látogatói jegy újbóli kiadásának feltétele a szabályszegő magatartás beszüntetése, az esetlegesen okozott kár megtérítése. A szabályszegés súlyosságát mérlegelve a Levéltár igazgatója a látogatói jegy visszavonása és újbóli kiadása között maximum 45 nap határidőt szabhat meg, amelyről írásban értesíti az érintett kutatót.

 

III. Kutatási korlátozások

 

4. A Levéltári törvény értelmében fennálló kutatási korlátozások


IV. Záró rendelkezések

 

6. A Levéltár Kutatótermi Szabályzata

A Levéltár a levéltári anyag kutatótermi használatának módját, valamint az igénybe vehető szolgáltatások körét a Rendelet 46. §-ában foglalt felhatalmazás alapján elkészített Kutatótermi Szabályzatában határozza meg. A Kutatótermi Szabályzat jelen Szabályzat 1. számú melléklete.

7. Mellékletek

Jelen Szabályzat mellékletét képezi

  1. Kutatótermi Szabályzat

8. Hatályba lépés

8.1. A Szabályzat a Rendelet 44. § (4) bekezdése értelmében a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottságának jóváhagyásával válik érvényessé. Hatályba lép 2010. augusztus 1-jén.

8.2. A szabályzat 5.2. pontjának szövege 2010. december 31-ével hatályát veszti, s helyébe 2011. január 1-jével az anyakönyvekre vonatkozó jogszabályok megváltozását követve a következő szöveg lép:

 

5.2. Eltérő szabályok vonatkoznak az anyakönyvi iratokra. Ezek tekintetében az anya­köny­vi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény, valamint az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 6/2003. (III.2.) BM rendelet rendelkezései az irányadók. A 2010. évi I. törvány 79. § (2) bekezdése értelmében „A levéltár által õrzött anyakönyvbe bejegyzett adat megismerésére a közlevél­tá­rakról szóló törvénynek a közlevéltár anyagában történõ kutatásra vonatkozó szabályait kell alkalmazni, ha az anyakönyvi adat keletkezése óta kilencven év eltelt.”

 

 

Veszprém, 2010. június 1.

                                                                                                                Hermann István

                                                                                                                     igazgató

 

 

A Veszprém Megyei Levéltár Kutatási Szabályzatát Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottsága 2010. június 15-én tartott ülésén 42/2010 (VI. 15.) Kult. Biz. határozatával jóváhagyta.

 

 

Veszprém, 2010. június 15.                                                                       Wieland Erzsébet

                                                                                                                   irodavezető