Farkasfülek mint tárgyi bizonyítékok a vármegye közgyűlési irataiban

Írta: admin
2009.05.08. 08:44
kisebb betű nagyobb betű e-mailben elküld nyomtatás
Facebook Tweeter iwiw RSS

2009. tavaszán egyik szorgalmas kutatónk, aki Veszprém vármegye közgyűlési iratainak XIX. század eleji iratait kitartó és következetes munkával dobozonként átnézve kutatja, az 1821. évi iratok közt egy lepecsételt borítékot talált, melynek felirata: 4 Farkas Fülek.
A levéltár korábbi dolgozói, az iratokat rendező idősebb kollégák tudtak a tárgyi bizonyítékként a vármegyén bemutatott farkasfülek létezéséről, hallottuk ezeket emlegetni. Ennek ellenére a fiatalabb kollégák számára új felfedezésként hatott a fülek újbóli előkerülése.

A lassan 200 éves lepréselt füleket a moly megtámadta, ezért szükségessé vált kiemelésük és külön kezelésük a vármegyei iratoktól, melyek a következőképpen számolnak be arról, miért is került a négy fül közéjük:


IV. 1.b (Veszprém vármegye nemesi közgyűlésének iratai): 130/1821. november 5. jelzetű irat:

Két farkasoknak 4 füleit alázatos könyörgéssel mutatok bé a Tekintetes Karoknak és Rendeknek, hogy a hidegkuti jagert, Hartman Ferentzet, a ki a múlt October holnapnak 18-án gyakori leselkedés után a két farkasokat agyon lőtte, a mint ezt a hidegkuti előljáróknak mind ide kapcsolt bizonyság levele, mind azoknak általam személlyessen tett kikérdezése után történt vallás tétele bizonyítják, bizonyos jutalmat ki rendelni méltóztassanak, mellyet annál inkább meg érdemel, mivel a felsőbb helyről gyakorta meg ujjitott k[egyes] rendelés következésében több 100 emberekkel gyakoroltatni szokott farkas vadászatok, hasonló szerencsével nem mindég szoktak meg történni. Költ Veszpr[émben] 1-ő Nov[ember] 1821.
Kotsi Horváth Sámuel m. p. főszolgabíró

Külzetén: Bemutatt[atott] 1821. Nov. 5-én Veszprémben tart[ott] közgyűlésen


IV.1.a: 1821. november 5. 130. jegyzőkönyvi pont:

Jelentette ez alkalommal Kotsi Horváth Sámuel járásbeli szolgabíró úr, hogy a hidegkuti jáger Hartman Ferentz gyakori leselkedés után egy lövésre két farkasokat lővén agyon, azoknak füleit, úgy a dolog valóságát bébizonyító hidegkuti előljáróknak vallástételét oly kéréssel zárván tudósítása mellé, hogy ezek szerént a n[emes] vármegye a felsőbb rendelések által meghatározott jutalmat, a fent említett jágernak kiszolgáltatni méltóztatna.
Mely jelentésre megrendelték a tekintetes karok és rendek, hogy a felsőbb rendelések, jelesen még 1784. esztendei június 2-kán 11390-dik sz[ám] alatt költ isméret által, egy farkasnak kiírtásáért megajánlt 2 for[int] jutalom pénz a fent elő hozott vadász részére is fizettessen ki. Arra való nézve Karay Gábor fő adóvevő úrnak kötelességül adatik, a megye házi pénztárából a járandó 4 f[orin]toknak kifizetése, valamint Kotsi Horváth Sámuel fő szolga bíró úr is oda utasíttatik, hogy megésmerése mellett elkészítendő nyuglevéllel a többször említett jágert az elrendelt jutalom pénznek felvétele végett e megye fő adó vevőjéhez igazítsa.