Emberek és esetek. Néhány szöveges forrás a hajdani levéltári mindennapokról

Írta: leveltar
2009.08.13. 14:41
kisebb betű nagyobb betű e-mailben elküld nyomtatás
Facebook Tweeter iwiw RSS

(1)


Jelentés
dr. Takáts Endre és Ihász István1 kiszállásáról a devecseri járásbíróságra
f. é.2 november hó 4-én, szombaton

Devecserre3 Zircről érkeztünk, és a nagy hóvihar miatt[i] elég nagy vonatkésés miatt kb. du. négy órára érkeztünk a járásbíróságra.
Mivel ott az irattárba[n] nincsen villanyvilágítás, csak nagy vonalakban tudtuk megtekinteni a selejtezés alá kerülő iratanyagot, amelyet a múltkori kiszállásunk alkalmával történt megbeszélés szerint kiválogattak és rendeztek.
Az elnökkel, dr. Sághy Károllyal és a selejtezési munka irányítójával, Szekeres Ferenccel (telekkönyvi előadó) megbeszéltük a selejtezés menetét.
Mivel azonban az idő előrehaladott voltára való tekintettel nem tudtunk bemutatással egybekötött útmutatást adni, megállapodtunk abban, hogy november hó 14-én [a] levéltárvezető ismét kiszáll Devecserre, és a részletes útmutatásokra akkor kerül sor. Az eddig kiselejtezett (méghozzá helytelenül, tehát teljes egészében!) iratanyag dolgában addig nem történik állásfoglalás, akkor kerül ennek a problémának megoldására is sor.

Veszprém, 1961. nov. 5.
Dr. Takáts Endre sk.
Ihász István sk.


1 Ihász István (1918-2004): 1951-től 1999-ig levéltárunk dolgozója, ekkoriban: "levéltári munkaerő".
2 Folyó évi.
3 Helyesebben: Devecserbe.

406/1961 (XI. 5) lvt. sz.

(2)


Pro domo1
A mai napon kint jártam hivatalosan a zirci járásbíróságon. Az irattár megtekintése alapján megállapítottam, hogy egy közelebb meg nem jelölhető évben már egyszer valaki selejtezés alá vonta a most selejtezésre bejelentett 1926-1928. évi polgári ügyek csomóit. Megállapításom szerint ennek eredménye az lett, hogy nem maradt más a csomókban, mint a Pk.2 hagyatéki ügyek egynéhány darabja. Felhívtam a figyelmet, hogy ezekből az ügyiratokból ki kell válogatni a selejtanyagot (vétívek, megkeresések, nyomozások, vagyoni bizonyítványok stb.). A többi megtartandó.
Ugyanakkor arra is felhívtam Regősné kartársnő (elnöki irodavezető) figyelmét, hogy az 1936-1938. évi csomókból kiemelendők a büntetőügyek és úgy selejtezendők. Nem kívánunk mást, mint a feljelentést, vádemelést, tárgyalási jegyzőkönyvet és ítéletet. Ha az iratok mellett eredeti csatolmányok vannak, azok is megtartandók.
Kőszeghy Miklós elnök megígérte, hogy a kívánt szellemben fogják a selejtezést lebonyolítani, és annak befejezéséről idejekorán értesítenek.
Ugyanakkor azonban azt is megállapítottam, hogy az IM3 engedélyével beszállított telekkönyvi irattárnak 1879-től kezdődő számtalan csomója kint maradt. Valahonnan, ismeretlen helyről előkerültek ezek, minek senki nem tudta magyarázatát adni. Ezek beszállításáról már csak a jövő évben történik intézkedés, amikorra a járásbíróság egy megfelelőbb épületbe fog költözködni.

Veszprém, 1964. szeptember hó 7.
Dr. Takáts sk.
levéltárigazgató

1 Belső feljegyzés, csak házi használatra szánva.
2 Perenkívüli.
3 Igazságügyminisztérium.

574/1964 (VI. 22) lvt. sz.


(3)Feljegyzés
f. é. szeptember hó 3-án Pápán tett hivatalos kiszállásomról

Amint 774/1965 lvt. sz. alatt jelentettem a min. levélt. osztályának, a pápai járásbíróság selejtezéséről nem kaptunk értesítést. Most elmentem a járásbíróságra, ahol nem tudtam az elnökkel (Tóth elvtárssal) beszélni, csak Arató Tibor elnöki irodavezetővel. Ő megmutatta a f. é. jún. 3-án a Műv. Min. Levélt. Osztályának1 1964. Eln. XIII. F. 8/1/1964 sz. alatt elküldött bejelentés fogalmazványát, amely szerint selejtezés alá kívánják vonni a telekkönyvi iratanyagot [az] 1923-1929. évekből, a polgári és büntető iratanyagot pedig az 1922-1929. évekből.
Amint megállapítottam, a telekkönyvi anyagot már ki is selejtezték (természetesen olyan értelemben, hogy nem maradt semmi!). Csak a régi betétterveket, telekjegyzőkönyveket és a térképeket hagyták meg. Ezek átvétele ellen nem emeltek kifogást, sőt, örömmel fogadták, csak kérték az IM engedélyének megszerzését.
A polgári és [a] büntető iratanyag 1918-tól 1921-ig selejtezetten áll. Az 1922-1929. évieket még nem selejtezték. Ez az iratanyag kissé meghiányosodott az ellenforradalmi események során,2 az 1926. évfolyam pedig teljesen eltűnt. Terjedelme az iratanyagnak kb. 20 ifm.3 Megállapodtam Arató kartárssal, hogy ennek az anyagnak selejtezés nélküli átvételét fogom kérni, a telekkönyvi anyaggal együtt, amelyről fentebb írtam; ennek terjedelme pedig kb. 30 ifm.
A telekkönyvi iratokkal elmentek az 1921. évi földbirtokreformmal kapcsolatos iratok is, amit nagyon sajnálok. Ebben a LOK4 is hibás volt, mert nem tudatta a selejtezést. [...]

Veszprém, 1964. szeptember hó 4.
Dr. Takáts Endre sk.


1 A Művelődésügyi Minisztérium Levéltári Osztálya: a korabeli levéltári főhatóság neve.
2 Az első nagy tömegmozdulás október 26-án délután-este zajlott le Pápán is. A népharag a Megyeházban levő börtön ellen fordult, amelyet a tüntetők elfoglaltak. A tüntetők egy része ezután az ugyanebben az épületben működő bíróság helyiségeibe is behatolt, majd, sajnos, iratpusztításra is sor került.
3 Iratfolyóméter: a levéltári anyag mértékegysége, élére állított iratok 1 méter hosszúságú tömbjét jelenti.
4 Levéltárak Országos Központja: a korábbi levéltári főhatóság neve.


787/1964 (IX. 4) lvt. sz.


(4)450/1970 lvt. sz.
Tárgy: [a] Keszthelyi járásbíróság selejtezése.


[A] Zala Megyei Levéltár igazgatójának
Zalaegerszeg
Széchenyi tér 3.

K e d v e s   L o j z i k á m !1

A mai napon 94.566/1970. XVIII. sz. alatt (Vargáné2 előadásában) értesített a LIG3 arról, hogy a keszthelyi járásbíróság elnöke nekik is bejelentette iratselejtezési szándékát. Mivel azonban hozzánk ilyen irányú értesítés nem jött, gondolom, hogy az "is" alatt Te vagy értendő...
Mindenesetre megírom Neked biztonság okából a LIG leiratának szövegét tájékozódás céljából:
"Iratselejtezési szándékának bejelentésével kapcsolatban felhívom figyelmét arra a körülményre, hogy az Igazságügyi Min.-ban kidolgozás alatt áll egy, a régi iratok selejtezésének rendjét is lényegében módosító utasítás. Célszerűnek találnám ezért, ha a tervezett iratselejtezést már ezen új utasítás alapján hajtaná végre."
Légy szíves ezt "szíves tudomásul" venni, s esetleges "inzultációk" ellen védelmedre felhasználni.
Sok szeretettel ölel az egész gárdával egyetemben.

Veszprém, 1970. jún. 11.
dr. Takáts Endre sk.
levéltárigazgató


1 Dr. Degré Alajos, a Zala Megyei Levéltár igazgatója.
2 Varga Sándorné, a levéltári főhatóság vezetőhelyettese.
3 A Művelődésügyi Minisztérium Levéltári Igazgatósága.


450/1970 (VI. 10) lvt. sz.

(5)Zala Megyei Levéltár
429/1970
Tárgy: [a] Keszthelyi járásbíróság iratselejtezése

Hiv. sz.: 450/1970


Dr. Takáts Endre
levéltárigazgatónak
Veszprém

Kedves Bandim!

Fájdalommal jelentem, hogy a keszthelyi Járásbíróság nekem sem jelentette be az iratselejtezési szándékát. Formálisan teljesen szabályszerűen járt el, mert a legjobb tudomásom szerint jelenleg még hatályos 130/1957 IM sz. rendelet (Igazságügyi Közlöny 20. sz.) 6. §-a szerint az iratselejtezést a MM Levéltári Osztálynál kell bejelenteni.
Mármost az ugyan bölcs dolog, amit Böbéék1 neked írtak, de kérdés, közölték-e a Keszthelyi Járásbírósággal is. Erre talán a neked írott ukáz szövegéből következtetni lehet. Azt hiszem tehát, ez idő szerint jó volna, ha Te közölnéd a keszthelyiekkel, hogy ha már eddig nem selejteztek, most csökkentsék kissé szent hevüket, várjanak az új rendeletig. Egyébként a keszthelyi selejtezésbe bele szeretnék folyni, mert a keszthelyi iratokat én vettem át, a peres anyagot 1935-ig, a telekkönyvit csak 1929-ig, tehát még jó 15, illetve 21 év énhozzám kell kerüljön.
Ma nehezen nélkülöztük kedélyedet és bölcsességedet Szombathelyen. Távol tartotta magát Frédi is, és már megint egyszer beteg volt házigazdánk is. De azért egész jól eltöltöttük az időt.
Szeretettel ölel

Zalaegerszeg, 1970. június 12.
Lojzi (Degré Alajos) sk.

1 Varga Sándorné beceneve.

470/1970 (VI. 15) lvt. sz.


(6)470/1970 lvt. sz.
Tárgy: [a] Keszthelyi járásbíróság iratselejtezése
Hiv. sz.: 429/1970


[A] Zala Megyei Levéltár
Igazgatójának
Zalaegerszeg
Széchenyi tér 3. sz.

Kedves Lojzikám!

Hivatkozott számú írásodra a következőkben szeretnék reagálni.
Tárgyügyben kelt leveledben érintetted a járásbíróságnak küldendő értesítés problematikáját. Megnyugtatásul közlöm Veled, hogy a LIG kivételesen megküldötte a Neked csak kivonatosan megküldött értesítést a selejtezés gondolatával vemhes járásbíróság elnökének. Az én értesítésem volt olyan ügyetlen, hogy Te ezt nem tudtad kivenni belőle.
A fentiek miatt nem látom értelmét, hogy én is molesztáljam a járásbíróságot.
A magam részéről nagyon sajnálom, hogy nem lehettem köztetek Kőszegen etc. Későn kaptam azonban Feritől a változásra vonatkozó értesítést, s így nem volt már módom sehogyan az itteni előirányzott programmon változtatni.
Mindnyájatokat sok szeretettel ölel

Veszprém, 1970. jún. 16.
dr. Takáts Endre
levéltárigazgató


470/1970 (VI. 15) lvt. sz.


***


A fenti rövid válogatással Takáts Endre munkás napjait és életszerű stílusát próbáltuk felvillantani, meg egy kissé felidézni a szakma hőskorát is.

A közölt forrásszövegek mindegyike a bírósági iratok 1961-ben kezdett átvétele tárgyában keletkezett és a 9/1970 lvt. számon összeszerelt saját levéltári ügyirategyüttesünkben található.

Válogatta és kommentálta: Dobi Marianna és Somfai Balázs